Föreningens stadgar

STADGAR § 1-16 för Svensk förening för sjukvårdssäkerhet


§ 1 Föreningens målsättning

Föreningens målsättning är att:

 • Bland sina medlemmar sprida kunskap om att verka för säkerhet inom hälso och sjukvården. Med säkerhet avses det som syftar till att trygga förutsättningarna för att en god vård skall kunna bedrivas, där brandskydd, skydd mot brottsliga angrepp, katastrofberedskap och totalförsvarsuppgifter är väsentliga delar.
 • Som remissinstans uttrycka medlemmarnas synpunkter och skapa inflytande i frågor, vilka faller inom föreningens verksamhetsområde.
 • Genom konferenser, föreläsningar och diskussioner samt studiebesök eller på annat sätt orientera medlemmarna om aktuella problem och frågeställningar.
 • Genom regelbundet utbyte av erfarenheter medlemmarna emellan, skapa en bredare grund för säkerhetsarbete.

§ 2 Medlemskap

Den som innehar en befattning inom hälso-och sjukvård eller dess stödfunktioner och i sitt uppdrag arbetar med säkerhetsfrågor gentemot detta område kan ansöka om medlemskap i föreningen. Medlemskapet beviljas av styrelsen.
Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsmöte samt är valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen.
Medlem skall från och med inträdet erlägga medlemsavgiften enligt §6.

§ 3 Hedersmedlem

Person som gjort föreningen synnerliga tjänster eller bedöms tillföra föreningen godwill kan på förslag av styrelsen av ordinarie årsmöte kallas till hedersmedlem i föreningen.

§ 4 Utträde

1. Medlem som inte längre innehar befattning enligt § 2, åläggs meddela föreningen detta.
2. Medlem som av annan anledning önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen anmäla sitt utträde.

§ 5 Uteslutning

1. Medlem som underlåter att erlägga föreskriven medlemsavgift utesluts ur föreningen.
2. Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende eller motverkar dess syften eller uppsåtligen åsidosätter föreningens stadgar eller i behörig ordning fattat beslut, utesluts ur föreningen.
3. Före beslut om uteslutning skall styrelsen ge medlemmen tillfälle att inkomma med yttrande.

§ 6 Medlemsavgift

Medlemsavgiften till föreningen fastställs av årsmötet.

§ 7 Avgiftsbefrielse

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

§ 8 Årsmöte

1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande forum.
2. Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång. Styrelsen kallar till årsmöte senast sex veckor före avsedd årsmötesdag.
3. Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligen senast fyra veckor före avsett datum.
4. Vid årsmötet skall behandlas:

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om årsmötets behörigen kallats
3. Upprop av medlemmar och godkännande av fullmakter
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av två justerare för årsmötet, tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Motioner och styrelseförslag
10. Val av styrelse för påföljande tvåårsperiod:

 • ordförande (väljs udda årtal)
 • sekreterare (väljs jämna årtal)
 • kassör (väljs jämna år)
 • ledamot (väljs jämna år)
 • ledamot (väljs udda år)
 • 1:e suppleant (väljs varje år)
 • 2:e suppleant (väljs varje år)
 • 3:e suppleant (väljs varje år)

​11. Val av två revisorer för ett år, samt två suppleanter
12. Val av valberedning för ett år, tre ordinarie och en suppleant
​13. Beslut om årsavgift för påföljande verksamhetsår
14. Årsmötets avslutande

5. Varje medlem äger en röst. Styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.
6. Val sker med ja- och nejrop eller då omröstning begärs, genom slutna sedlar. Vid lika röstetal skiljer lotten.
7. För beslut gäller enkel majoritet, undantag se § 15
8. Vid årsmötet utses en valberedning, bestående av tre medlemmar varav en är sammankallande samt en suppleant. Valberedningen skall förelägga årsmötet förslag till styrelsemedlemmar samt revisorer.
9. Kallelse till extra årsmöte kan ske om styrelsen eller minst 1/3-del av medlemmarna så begär.

§ 9. Motioner

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 10. Styrelsen, funktioner

1. Styrelsen leder föreningens verksamhet
2. Styrelsen håller kontakt med myndigheter och organisationer samt framlägger för dem föreningens synpunkter i aktuella frågor.
3. Styrelsen anordnar konferenser.
4. Styrelsen håller medlemmarna orienterade om väsentliga frågor.

§ 11. Styrelsen, sammansättning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig de övriga funktionärer de anser vara lämpligt.
Avgår ledamot i styrelsen under mandatperioden inträder suppleant i styrelsen. Styrelsen äger då rätt att omkonstituera sig fram till nästa ordinarie årsmöte.

§ 12. Styrelsen, beslut och sammanträden

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal skall den mening gälla som ordföranden företräder. Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär detta, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen sammanträden skall protokollföras.

§ 13 Förvaltning och revision

1. Verksamhetsåret skall utgöra kalenderåret
2. Föreningens styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens ekonomiska förvaltning samt för de medel som uppburits för föreningens räkning.
3. Årsmötet väljer för ett år två revisorer samt suppleanter för dessa. Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens räkenskaper och föreningsstyrelsens förvaltning samt till årsmötet avge berättelse över granskningen med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.
4. Föreligger skäl till anmärkning mot räkenskaperna eller förvaltningen skall revisorerna omgående infordra förklaring av styrelsen innan anmärkning införs i revisionsberättelsen.

§ 14. Tvistigheter inom föreningen

Uppstår tvist inom föreningen om stadgarnas rätta tolkning eller av annan orsak skall tvisten avgöras av styrelsen. Är styrelsen part eller åtnöjer sig medlem inte styrelsens beslut, skall ärendet hänskjutas till ordinarie årsmöte för avgörande.

§ 15 Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie årsmöte efter styrelsens förslag eller i vederbörlig ordning väckt motion. För sådant beslut
erfordras minst 2/3-delars majoritet eller beslut av två på varandra följande årsmöten.

§ 16 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen kan antingen ske på styrelsens enhälliga förslag eller på förslag från minst 1/3 av medlemmarna. För att vinna giltighet skall förslaget föreläggas två på varandra följande ordinarie årsmöten och därvid erhålla minst 2/3 majoritet vid varje tillfälle. Samtidigt skall årsmötet besluta om föreningens eventuella tillgångar.

Stadgarna är reviderade efter extrastämma 230928