7-SÄK INTEGRITETSPOLICY

Svensk förening för sjukvårdssäkerhet 7-SÄK, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för föreningens verksamhet. Vilket innebär hantering av medlemskap med tillhörande aktiviteter, föreningsadministration, publicering av material på hemsidan samt sociala medier och sammanställning av statistik och uppföljning.

7-SÄK har som uppgift:

  • Att bland medlemmarna sprida kunskap om och verka för frågor rörande säkerhet inom vård och omsorg.
  • Att som remissinstans uttrycka medlemmarnas synpunkter och skapa inflytande i frågor, vilka faller inom föreningens verksamhetsområde.
  • Att genom konferenser, föreläsningar och diskussioner samt studiebesök eller på annat sätt orientera medlemmarna om aktuella problem och frågeställningar.
  • Att genom regelbundet utbyte av synpunkter medlemmar emellan, skapa en bredare grund för ett aktivt säkerhetsarbete
     

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behöver personuppgifter som är kopplade till aktiviteter inom verksamheten behandlas. Detta behövs för att kunna administrera det löpande föreningsarbetet, vilket exempelvis kan vara inbjudan till konferenser, kallelse till medlemsmöten/årsmöten, information till medlemmar samt hantering av ekonomiska transaktioner såsom medlemsavgifter, konferensavgifter o.dyl.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter har sitt ursprung i laglig grund utifrån det avtal som medlemmen godkänner i samband med att medlemsavgiften betalas. Även intresseavvägning kan förekomma vid besök på 7-SÄK:s hemsida eller kontakt med föreningen alt. samtycke vid anmälningar till event som anordnas av föreningen.

7-SÄK genomför en bedömning årsvis om ändamålet med personuppgiftsbehandlingen kvarstår. Om ändamålen inte kvarstår så kommer personuppgifterna att raderas.

Som registrerad i föreningen har du ett flertal rättigheter. Bla. så har du rätt att få ett registerutdrag avseende föreningen behandling av dina personuppgifter, du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har också rätt att dra in ett samtycke. Kontakta styrelsen om du vill veta mer om dina rättigheter.